شرکت تعاونی شرکتی است که معمولا" جهت رفاه اعضایش تاسیس شده و در ثبت و تاسیس آن دولت همیاری و تعاون می نماید جهت ثبت شرکت تعاونی ارزان ثبت راهنمای شما عزیزان می باشد .

اموری که بر عهده اولین هیئت مدیره تعاونی است

شرکت تعاونی شرکتی است که معمولا" جهت رفاه اعضایش تاسیس شده و در ثبت و تاسیس آن دولت همیاری و تعاون می نماید . به این شکل که 51% از سرمایه اولیه شرکت توسط موسسین شرکت تامین شده و بانکها ، موسسات ملی اعتیاری و سایر نهادهای دولتی و وابسته به دولت موظف هستند جهت ثبت شرکت از نوع تعاونی تسهیلات با سود سپرده کم در اختیار شرکت تعاونی بگذارند تا مابقی سرمایه لازم جهت ایجاد تعاونی تادیه شود. در واقع  شرکت تعاونی عنوان شرکتی است که بین اشخاص حقیقی در زمینه های تولید و توزیع و به منظور تحقق اهداف درج شده در قانون بخش تعاونی جهت ایجاد رفاه اقتصادی ، اجتماعی اعضا از طریق همیاری آنها و با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل و ثبت می شود. در حقیقت ثبت شرکت من جمله تعاونی اقدامي در جهت رفع مايحتاج عمومي و تجميع فعاليت اعضاء به منظور ارتقاء سطح زندگي و بهبود وضعيت مادي و معيشتي آن ها محسوب مي شود. پس شرکت های تعاونی  دونوع هستند شرکت های تعاونی تولید و توزیع.

اموری که بر عهده اولین هیات مدیره تعاونی است

وظایف اولین هیات مدیره تعاونی

اولین هیئت مدیره تعاونی که از بین موسسین انتخاب می شوند بلافاصله باید تشکیل جلسه دهدند و در اولین اقدام مدیرعامل شرکت تعاونی را برای مدت دو سال انتخاب نمایند. جهت رسمیت پیدا کردن این انتخاب نیاز به رای حداقل بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره می باشد . در سال های آتی نیز  هیات مدیره را مجمع عمومی عادی که متشکل از همین اعضا می باشد انتخاب می کند.  لازم به ذکر است که مدیرعامل شرکت تعاونی را می توان از بین اعضا یا از خارج از آنها انتخاب نمود . همچنین از دیگر وظایف اولین هیات مدیره شرکت تعاونی این است که تعیین و معرفی حق امضا داران  مجاز شرکت  ( امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای انعقاد قراردادها و صدور چک و امضای سایر اسناد تعهد آور شرکت یا اتحادیه تعاونی ، را انجام دهد.   در کنار موارد گفته شده در خصوص ثبت تعاونی اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند. برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل ، وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت شرکت را انجام دهد
آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی برای انجام اقدامات لازم جهت ثبت تعاونی مهلت معین کرده و مقرر داشته است که اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی اعضای آن مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.