در خصوص  اینکه چرا ثبت شرکت ؟ باید گفت که برای به رسمیت شناختن هر شرکتی و اینکه شخصیت حقوقی برآن نام نهاده شود شرکت ثبت می کنیم تا از مزایای مطرح شده برای اشخاص حقوقی بهره مند شویم .

چرا ثبت شرکت ؟

در خصوص  اینکه چرا ثبت شرکت می کنیم باید گفت که برای به رسمیت شناختن هر شرکتی و اینکه شخصیت حقوقی برآن نام نهاده شود شرکت ثبت می کنیم در نتیجه الزام بر این می باشد که ثبت شرکت ها انجام شود ودر این راستا دولتحمایت  خود را در خصوص شکل گرفتن شرکت و دیدبانی کامل و نظارت بر روی شرکت ها انجام بدهد تا صد راهی برای سوءاستفاده اشخاص ثالث گردد. به موجب عنوان مقاله که چرا شرکت ثبت می کنیم ممکن است سوالی مطرح شود که به موجب کدام یک  از قوانین  ملزوم شدن آن ها تصریح شده و چرا شرکت ثبت می کنیم؟

چرا شرکت ثبت می کنیم ؟

چرا ثبت شرکت می کنیم ؟

طبق قانون تجارت و بازرگانی برای ثبت شرکت چهار  قانون وجود دارد که عنوان می کند اول اینکه" ثبت کلیه  شرکت های ذکر شده در قانون تجارت برای ایجاد کسب و کار تجاری و بازرگانی الزامی بوده وتمای دستورات تابع قوانین و ظوابط ثبتشرکت ها می باشد دومی اینکه " بر اساس مصوبات و قوانین ثبت اسناد اشخاص حقوقی باید به ثبت شرکتنامه خودبپردازند واین اجبار است. سوم اینکه  " طبق مندرجات قانون نظام صنفی  ثبت کردن شرکت ها توسط اشخاص حقیقی مهم می باشد  و چهارم اینکه " ثبت شرکت به موجب دستورات وزارت عدلیه الزامی می باشد.  از بهره  و مزیت دیگر  ثبت شرکت می توان به جلب کردن نظر اشخاص و ایجاد حس اطمینان به طریق شفاف سازی اطلاعات اشاره  کرد . در خصوص اینکه چرا شرکت ثبت می کنیم ارتباطی مستقیم دارد با در جات اهمیت معامله کنندگان در عقد  قرارداد چنانچهکسی پیمانی با شرکتی منعقد می کند باید این محقوله را در نظر بگیرد که مقدار دارایی شرکت تا چه حد می باشد و میزانتوانایی ومیزان اختیارات مدیران شرکت تا چه حدودی می باشد و این مورد براایشان سوال شود که آیا شخصیت حقوقی قدرت و توان لازمه را برای این مهم دارد یا خیر ؟مستحضر باشید که اوراق مهم در هرشرکتی  در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود و از موارد دیگر  در ثبت کردن شرکتورود پیدا کردن در منقصات و مزایده های دولتی نیز می باشد .در شرکت تمامی افراد در مقابل هر نوع ضرر و زیانی مسئولهستند.لذا افراد در مقایسه با شخص تمایل بیشتری نسبت به تعامل و همکاری دارند. از سویی دیگر ، به دلیل تقسیممسئولیت ما بین شرکا ، اعضا نیز تمایل دارند تا در قالب شرکت فعالیت کنند تا به صورت فردی .

فواید ثبت شرکت

زمانی که شرکت ثبت می کنیم فوایدی برای ما به شرح ذیل دارد . 1- داشتن بستری مناسب در مناقصات و مزایده ها 2- گرفتن و اعطاء نمایندگی مجاز و رسمی 3-اعتبار قرارداد های تنظیم شده بین شرکا 4- امکان موفقیت بیشتر با کار جمعی 5- امکان اخذ وام با شرایط مناسب تر 6- عقد قرارداد با ارگانهای دولتی 9- رتبه بندی