شرکت تضامني داراي نام خاص و متفاوت از سایر شرکتها است که معرف تعهد شرکاء و نوع شرکت است به منظور اطلاع از شرایط ثبت شرکت تضامنی لطفا پس از مطالعه این مطلب با کارشناسان ارزان ثبت تماس بگیرید.

شرایط تاسیس و نام شرکت تضامنی

 

جهت تاسیس و راه اندازی شرکت تضامني بايد موارد ذيل انجام شده باشد:
 همانند سایر شرکتها به هنگام ثبت شرکت در کنار شرایط اساسی معامله و شراکت در شرکت تضامنی باید شرکتنامه ای نیز تهیه و امضا شود ، برای تهیه شرکتنامه باید از قوانین مربوطه تبعیت کرد ، مواردی که باید در شرکتنامه ذکر شود عبارتست از نام شرکت ،نوع شرکت ،موضوع فعالیت ، نشانی مرکز اصلي و همچنين اسامي شرکا يا موسسين و شماره شماسنامه و محل اقامت آنها، سرمايه شرکت اعم از نقدي و غيرنقدي ، مقدار سهم الشرکه شرکا، چگونگی تقسيم سود و زيان و منحل نمودن شرکت و... قيد شده باشد شرکت نامه بايد به صورت سند رسمي   به همراه اساسنامه و سایر مدارک   تنظيم گردد. 

شرایط تاسیس و نام شرکت تضامنی
2-تمام سرمايه نقدي تاديه و سرمايه غيرنقدی نيز تقويم و تسليم شده باشد سرمایه غیر نقدی باید با موافقت شرکا   تقویم گردد و چنانچه سهم الشرکه غيرنقدي کمتر از نرخ و ارزش  واقعي آن تقویم شود ، شرکا به ضرر خود اقدام کرده اند به همین دلیل به جزء رضايت شرکا شرط ديگري براي اين تقويم وجود ندارد .
در یک جمع بندی می توان گفت که تشکیل و تاسیس شرکت تضامنی منوط بر  فراهم آوردن شرایط ذیل است :
تنظيم قرارداد مبني بر مشخص نمودن نحوه همکاري و موافقت شرکا 
تهيه اساسنامه  شرکت تضامنی با توجه به اصول و قواعد حاکم بر امور جاري و مديريتي این نوع از شرکت 
پرداخت سرمايه نقدي شرکا به حساب معین شده از سوي شرکت
-تقويم سرمايه غير نقدي شرکا و تسليم آن به دفتر شرکت پس از بررسی کارشناس رسمي دادگستری 
-به هنگام ثبت شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نيز که در واقع آيين نامه داخلي شرکت مي باشد بايد توسط موسسين  به همراه سایر مدارک ثبت شرکت تضامنی تهیه و تنظیم شود .  

نام شرکت تضامنی 

شرکت تضامني داراي نام خاص و متفاوت از سایر شرکتها است که معرف  تعهد شرکاء و نوع شرکت است قانون تجارت  در مورد نام شرکت تضامنی بیان مي دارد : در اسم شرکت تضامني بايد عبارت (شرکت تضامني) به همراه حداقل  اسم يک نفر از شرکاء آورده شود . در صورتي که اسم شرکت مشتمل بر اسامي تمام شرکاء نباشد بايد بعد از اسم شريک يا شرکايي که ذکر شده است عبارتي از قبيل ( و شرکاء) يا ( و برادران) قيد شود .
 قید نام شرکاء در شرکت تضامني از اين نظر مهم است که معرف اشخاصي است که ضامن تعهدات شرکت مي باشند پس ذکر نام تنها یک شریک بدون عبارت "و شرکا" و یا " و برادران "   کل مسئولیت تضامنی را بر دوش یک نفر قرار می دهد و به همین علت قانوگذار حکم  آمره در مورد  قید عبارت "و شرکا" و یا " و برادران "    داده است ، ضمنا " هر قدر اعتبار اشخاص زيادتر باشد اعتبار شرکت هم به همان نسبت بیشتر خواهد بود .نام شرکت را نبايد با نام تجاري ( برند ) اشتباه گرفت ،زيرا شرکت تضامني مانند هر تاجري ممکن است اسم تجاري نيز داشته باشد .نام تجاري ممکن است نام انتخابي و جدای از نام شرکت تضامنی  باشد