لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت
ثبت ارزان شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت شرکت دانش بنیان ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی
ثبت برند
ثبت علامت تجاری ثبت لوگو ونشان تجاری استعلام برند ثبت آنلاین برند استعلام برند قبل از ثبت مراحل ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت تغییرات شرکت ها
ثبت تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات موسسه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
خدمات
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ رتبه ( گرید) شرکت اخذ استاندارد اخذ جواز تاسیس اخذ پروانه بهره برداری خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده پلمپ دفاتر تجاری
تماس با ما

شرایط تبدیل شرکت


شرایط تبدیل شرکت

قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق. ت در مورد تبدیل ثبت شرکت تضامنی به شرکت سهامی به صورت کلی مقرر داشته است که رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است. با توجه به اینکه منظور از مقررات راجعه به شرکت سهامی در ماده مزبور، عبارت از مقررات مربوط به شرکت سهامی مذکور در مواد ۲۱ تا ۹۴ ق.ت بوده است و در قانون مزبور نیز شرکت سهامی فقط به یک صورت بدون تفکیک به سهامی عام و خاص پیش۔ بینی شده بود لذا امروزه با توجه به حاکمیت مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در مورد شرکتهای سهامی، شرکت تضامنی در صورت تبدیل به هر یک از شرکتهای سهامی عام یا خاص، باید شرایط اختصاصی هر یک از آنها مانند حداقل سرمایه، حداقل شركا، لزوم پذیره نویسی در سهامی عام و غیره را رعایت نماید.

شرایط تبدیل شرکت

ماده ۲۷۸ ل.ا.ق.ت در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام بیشتر از ماده ۱۳۵ ق. ت به بیان شرایط لازم برای تبدیل پرداخته و مقرر داشته است: «.

  • ثانيا- سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.
  •  ثالثا- دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
  • رابعا - اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد».

علاوه بر شرایط فوق، چنانچه شرکت سهامی خاص بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مواد ۱۷۳ لغایت ۱۸۲ و ماده ۱۸۴ برای پذیره نویسی عمومی عرضه نماید (ماده ۲۸۲ ل.ا.ق.ت(
ماده ۲۸۳ ل.ا.ق.ت نیز مقرر داشته است: «در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماما تأدیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد». .
پرسش قابل طرح این است که اگر سرمایه پیش بینی شده برای تبدیل بیش از حداقل سرمایه مقرر برای شرکت سهامی عام (پنج میلیون ریال) باشد ولی همه سهامی که از طریق پذیره نویسی عرضه شده خریداری نشود ولی تعداد سهام پذیره نویسی شده مساوی یا بیشتر از حداقل سرمایه مقرر بوده باشد، در این صورت نیز تبدیل انجام نمی شود یا حکم ماده ۲۸۳ مذکور ناظر به موردی است که با عدم پذیره نویسی سهام عرضه شده، سرمایه پذیره نویسی شده به اندازه حداقل سرمایه شرکت سهامی عام نمی شود؟
حکم ماده ۲۸۳ اطلاق دارد و تمام موارد فوق را شامل می شود و این اطلاق با مواد دیگر قانون مزبور نیز هماهنگ می باشد. زیرا از مقررات لایحه قانونی مزبور استفاده می شود که هم در مورد شرکت سهامی خاص و هم در مورد شرکت سهامی عام، هرگاه تمام سهام جدید پذیره نویسی نشده باشد افزایش سرمایه لغو و باطل است و نمی توان افزایش سرمایه را به میزان پذیره نویسی شده محقق دانست. یکی از حقوقدانان دلیل آن را اینگونه توضیح داده اند که: «افزایش سرمایه نوعی تشکیل جزئی شرکت است و بنابراین همان طور که درباره تشکیل شرکت سهامی گفتیم که هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل پذیره نویسی نشود شرکت تشکیل می شود همین طور هم اگر افزایش سرمایه به طور کامل پذیره نویسی نشود تشکیل جزئی شرکت تحقق پیدا نمی کند »

از مواد متعدد لایحه اصلاحی نیز مطلب فوق قابل استفاده است از جمله: بند 3 ماده ۱۸۳ قانون مزبور، یکی از مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه را اظهارنامه ای معرفی کرده است که باید مشعر بر فروش کلیه سهام جدید باشد. مفهوم مخالف بند مزبور این است که اگر کلیه سهام جدید به فروش نرفته باشد چنین اظهارنامه ای قابل ارائه نمی باشد.
همچنین از مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز می توان استفاده کرد که تا زمانی که همه سهام عرضه شده برای پذیره نویسی به اتمام نرسیده و به فروش نرفته است امکان تشکیل شرکت وجود ندارد و قانونگذار اجازه نداده است سرمایه شرکت به میزان سهام پذیره نویسی شده تقلیل داده شود. زیرا در ماده ۱۶ احراز تعهد تمام سرمایه شرکت توسط مؤسسین و در ماده ۱۷ احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس، شرط لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام شناخته شده است.
از جمله مواد قانونی که مؤید مطلب فوق می باشد ماده ۲۸۹ ل.ا.ق.ت می باشد که در مورد تبدیل قانونی شرکتهای سهامی به صراحت به این مطلب تصریح نموده و در نتیجه از وحدت ملاک آن می توان در تبدیل ارادی شرکت نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که تبدیل قانونی ناظر به آن دسته از شرکتهای سهامی بوده است که بر اساس قانون تجارت ۱۳۱۱ تشکیل شده بودند و قانونگذار در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، به این شرکتها، ۴ سال مهلت داده بود تا در قالب یکی از شرکتهای سهامی خاص یا عام در آیند و وضع خود را با مقررات لایحه اصلاحی تطبیق داده یا به نوع دیگری از شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت ۱۳۱۱ تبدیل شوند در غیر این صورت منحل شده محسوب خواهند شد (ماده ۲۸۴ ل. 1. ق. (.
چنانچه شرکت سهامی موجود می خواست از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می آید برای پذیره نویسی عرضه نماید. به موجب ماده ۲۸۹ ل.ا.ق.ت، در صورتی که سهام جدیدی که برای پذیره نویسی عرضه شده تماما تعهد شود و مبلغی که باید بر طبق مقررات قانون مزبور (لایحه اصلاحی) تأدیه گردد تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
لازم به ذکر است که اگر چه مواد ۲۸۴ تا ۲۹۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، به موضوع تبدیل قانونی و احکام و شرایط آن اختصاص داده شده است و اینگونه تبدیل با توجه به انقضای مهلت ۴ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن لایحه اصلاحی منتفی شده است ولی همان گونه که بیان گردید از احکام آن می توان در مورد تبدیل ارادی شرکتهای سهامی نیز استفاده کرد.

در ماده ۱۸۵ قانون ۱۹۶۶ فرانسه نیز پیش بینی شده بود که در فرض مذکور افزایش سرمایه تحقق پیدا نمی کند. ولی این راه حل به موجب قانون ۱۴ دسامبر ۱۹۸۵ با اصلاح ماده ۱۸۵ کنار گذاشته شد. راه حل فعلی در فرانسه این است که تحت شرایطی می توان افزایش سرمایه را تا میزان سهام پذیره نویسی شده محقق تلقی کرد و به همان میزان سرمایه را تغییر داده، اساسنامه را تصحیح کرد.
اما در مورد تبدیل سایر شرکتهای تجاری که در قانون به آنها تصریح نشده است، شرکتی که می خواهد تبدیل شود باید شرایط اختصاصی شرکت مورد نظر را ایجاد نماید مثلا اگر شرکت با مسئولیت محدودی بخواهد به شرکت تضامنی تبدیل شود باید شرایط مربوط به نام شرکت تضامنی به شرح ماده ۱۱۷ ق.ت را رعایت نماید.
همین طور اگر یک شرکت سهامی خاص بخواهد به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود چنانچه موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص غیر تجاری باشد باید فعالیت خود را به تجاری تبدیل کند (ماده ۹۴ ق. ت) و همچنین سرمایه خود را که به سهام قابل انتقال تقسیم شده به وضعیت شرکت های با مسئولیت محدود تغییر دهد که سرمایه در این شرکت ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و علاوه بر آن، بعد از تبدیل نیز سهم - الشرکه فقط با سند رسمی قابل انتقال بوده (ماده ۱۰۲ ق. ت) و انتقال آن نیز منوط به موافقت اکثریت عددی شرکا که دارای سه چهارم سرمایه نیز می باشند امکان پذیر خواهد بود (ماده ۱۰۳ ق. ت)

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://arzansabt.com

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ) مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری - ثبت طرح صنعتی -   ثبت اختراع  ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح و خدمات حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

کار شرکتهای بازرگانی چیست ؟

کار شرکتهای بازرگانی چیست ؟ - مجاز بودن کارهای بازرگانی با وجود کارت بازرگانی امکان پذیر می باشد . هر بازرگان باید بداند برای انجام امور فعالیت های بازرگانی نیازمند و ملزم به اخذ کارت بازرگانی می باشد .

راهنمای گام به گام انتخاب نام شرکت

راهنمایی گام به گام انتخاب نام شرکت -نام شرکت یکی از مهمترین شاخصه های شرکت و ثبت شرکت است و اولین قدم در تاسیس شرکت هم تعیین اسم شرکت است.نام شرکت مشخصه شناسایی آن است و در تبلیغات شرکت هم استفاده می شود

چرا ثبت شرکت ؟

در خصوص  اینکه چرا ثبت شرکت ؟ باید گفت که برای به رسمیت شناختن هر شرکتی و اینکه شخصیت حقوقی برآن نام نهاده شود شرکت ثبت می کنیم تا از مزایای مطرح شده برای اشخاص حقوقی بهره مند شویم .

تاسیس شرکت سهامی عام

جهت تاسیس شرکت سهامی عام باید در ابتدا 35 درصد از مبلغ سرمایه را در حسابی بنام شرکت در بانک به صورت سپرده قرار داده و 20 درصد الباقی را سرمایه را شخصا تعهد نمایند

نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی - طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم (قیمت گذاری و تسلیم شده باشد.هر چند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت ها پیش بینی نشده اما عرفأ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است

روند ثبت شرکت تجاری در حقوق انگلستان

روند ثبت شرکت تجاری در حقوق انگلستان - در حقوق انگلستان برای این که شرکت بتواند شخصیت حقوقی پیدا کند و بتواند به فعالیت بپردازد لازم است مراحلی طی شود. در ابتدا باید مؤسس یا مؤسسین شرکت اسناد و مدارک لازم را به متصدی ثبت شرکت ها تحویل دهند.

ثبت شرکت مسئولیت محدود

به شرکتی که به منظور فعالیت تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل شود شرکت با مسئولیت محدود گفته میشود. در این شرکت شرکا فارغ از اینکه سرمایه بصورت سهام است یا نه با توجه به آورده ی خود در شرکت در برابر بدهی ها و تعهدات مسئولیت دارند.

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام برای انجام انواع پروژه های ملی - میهنی لازم می باشد . ارزان ثبت ثبت شرکت سهامی عام و انواع شرکت های سهامی را برای شما به انجام می رساند.

ثبت شرکت صنایع دستی

صنایع دستی یک نوع صنعت می باشد که توسط دست ساخته می شود قابلیت ثبت شرکت صنایع دستی وجود دارد که باید در قالب های ثبتی شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد.

ثبت شرکت حقوقی

ثبت شرکت حقوقی همانند دیگر شرکتها در اداره ثبت شرکتها امکان پذیر است و دارای شرایط و ارکانی می باشد که در این مقاله عنوان شده است لطفا مطالعه نمایید.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟