برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود یک سری شرایط ماهوی و شکلی مورد نیاز است که در این مقاله توضیح داده شده است . به طور کلی جهت اطلاع از شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود و خصوصیات این نوع شرکت ، شما می توانید با ارزان ثبت تماس حاصل نمایید .

شرایط ماهوی وشکلی شرکت مسئولیت محدود

بر اساس مندرجات قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود که اعضا تشکیل دهنده هیئت مدیره آنها بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری و بازرگانی متشکل می شود . منظور از ماهوی در اصل معنی امر مربوط به اساس و ریشه و ذات هرچیز و هرکاری را می گویند که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود یک سری شرایط ماهوی و شکلی مورد نیاز است. دارا بودنه شرایط ماهوی مستلزم داشتن رضایت و اهلیت شرکا ؛ قصد ونیت آنها و میزان دارایی گذاشته شده و انتخاب نامی درست برای شرکت با تعیین مدت آن می باشد و از موارد شکلی تشکیل شرکت بامسئولیت محدود در می توان شرکت نامه و نشر آگهی را عنوان کرد.

شرایط ماهوی و شکلی شرکت با مسئولیت محدود

داشتن شرایط ماهوی و شکلی در شرکت با مسئولیت محدود

دارا بودن رضایت و اهلیت در شرایط ماهویدر این بخش از شرایط ماهوی شرکت با مسئولیت محدود نیاز است تا بعداز عقود انجام شده و امضا ء اعضا هیئت مدیره ( شرکا )در شرکت شرکا رضایت کامل را داشته باشند و این پروسه در شرایط ماهوی و شکلی تشکیل در شرکت با مسئولیت محدود بدونه اشتباه و عیوب و یا اکراه در بین شرکا باید صورت بگیرد  وهمچنین تمامی امضا ها ی درج شد در ثبت شرکت به صورت آزادانه از طرف شرکا در شرکت یا شرکتنامه به ثبت برسد.   موضوع شرکت باید طوری طراحی شود که هیچ گونه ممنوعیت قانونی نداشته باشد و این امر بعد از تنظیم شرکت نامه و به امضا در آمدن آن توسط موسسین و شرکا در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می باشد اما در مورد سرمایه در شرایط ماهوی وشکلی شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت و بازرگانی میزان سرمایه اندکی را برای ثبت شرکت  پیش بینی کرده اند واین تشکل شرکت زمانی انجام می شود که تمامی سرمایه نقدی ادا و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.در مورد تعداد اعضای تشکیل دهنده در شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت و میزان دارایی در شرایط ماهوی وشکلی شرکت بین 2 یا چند نفر تشکیل می شود . در مورد نام شرکت و مدت آن در شرایط ماهوی و شکلی شرکت با مسئولت محدود حتما نیاز است که عبارت ( با ) کنار مسئولیت محدود قرار بگیرد وشایان ذکر می باشد که نام شرکت نباید متضمن هر کدام از شرکا باشد .

الزامی بودن شرکتنامه و نشر آگهی آن

در مورد این مسئله می توان اذعان داشت که در اگر شرکتی شرکتنامه نداشته باشد به این معنی است که اساس آن به عمل نیامده وقراردادی بسته نشده و بدون این موارد در شرایط ماهوی و شکلی شرکت با مسئولیت محدود باطل می باشد . وهمچنین طبق قانون تجارت نشر و در آگهی خلاصه شرکتنامه ضروری می باشد وطبق اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران ، تا زمانی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است ، نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق و تعهدات گردد.