مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت

حسب اساسنامه هر شرکت چارچوب تغییراتی که می توان در هر شخصیت حقوقی ایجاد کرد مشخص می شود . بنابراین موسسین شرکتها می توانند با عنایت به اختیارات داده شده در اساسنامه در رابطه با تغییرات مد نظر خود اتخاذ تصمیم نمایند. و پس از طی این مرحله در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده باید تغییرات مصوب را به ثبت رسانده تا این تغییرات وجهه قانونی یابند. به همین منظور تهیه و تحریر صورتجلسه و یا صورتجلسات مرتبط با نوع تغییر و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها الزامی می باشد. تغییر حق امضا و تصمیم گیری در مورد آن در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.  ارزان ثبت ثبت سریع و آسان تغییرات شرکت ها برای شما متقاضیان محترم است. نکته : تغییرات شرکت ها به طور کلی ممکن است اختیاری یا اجباری باشند اما هر دو دسته دارای مراحل ثبت تغییرات یکسان می باشند. مراحل ثبت تغییرات شرکت مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند. تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی https://irsherkat.ssaa.ir بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات پرداخت هزینه روزنامه رسمی صدور آگهی   بنابر این می شود گفت که به منظور انجام تغییرات در شخصیتهای حقوقی قانون تجارت مواردی را مقرر نموده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند. ثبت تغییرات به مثابه مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد. ارزان ثبت جهت ثبت تغییرات شرکت ها و تغییرات کلیه اشخاص حقوقی در خدمت شما عزیزان است  و در اسرع وقت بهترین خدمات ثبت تغییرات شرکت ها را به شما ارائه می دهد. ثبت تغییرات شرکت شامل : تغییر نام ، تغییر آدرس ، تغییر موضوع فعالیت ، تغییر اعضا شرکت ، تغییر سمت ها یا تمدید آنها ، تغییر سرمایه ، تغییر صاحبان حق امضا و انحلال شرکت می باشد . نکته : لازم به ذکر است که به نظور ثبت تغییرات مختلف نحوه تنظیم صورتجلسات و نوع صورتجلسه تغییرات و نیز نوع جلسه که در سامانه وارد می شود متفاوت خواهد بود . لذا به هنگام ثبت تغییرات در این خصوص دقت کافی مبذول کنید .  
  • ثبت انواع شرکت های تجاری
  • ثبت شرکت های تخصصی
  • برند و مالکیت معنوی
  • تغییرات شرکت

مشتریان ما