مراحل ثبت طرح صنعتی و اختراع توسط ثبت ایلیا برای همه متقاضیان در سراسر ایران به انجام می رسد . اداره مالکیت صنعتی ثبت طرح صنعتی و اختراع را در همه شهرهای ایران به انجام می رساند .

مراحل ثبت اختراع

هرگاه محصولی جدید با کاربرد صنعتی و طی یک فرایند صنعتی که دارای ویژگی نوآورانه می باشد به صورت انحصاری برای یک فرد به ثبت برسد ،به آن محصول عنوان اختراع  تعلق می گیرد. به عبارت دیگر اختراع راه حل نوین و خلاقانه جهت رفع مشکلات است که این راه حل می تواند ساخت یک ابزار ، دستگاه، دارو و یا پروسه صنعتی باشد و یا پیشرفتی در محصولات یا فرایندهای از قبل شناخته شده ایجاد نماید.

اختراع نزد اداره مالکیت صنعتی ثبت می وشد و از زمان ثبت به مدت 20 سال گواهی آن دارای اعتبار است .

مراحل ثبت اختراع

مراحل ثبتی اختراع 

مراحل ثبت اختراع به شرح ذیل می باشد :

 • تنظیم ادعا نامه و توصیف نامه ثبت اختراع
 • تولید یک نمونه از محصول
 • تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع نزد اداره مالکیت صنعتی و بارگذاری مدارک مربوطه
 • در صورت تایید اظهارنامه تشکیل پرونده فیزیکی و ارسال مدارک
 • و در صورت اشکال در مدارک رفع ایراد آنها و پذیرش اصلاحی
 • تاییدیه مدارک و اقدام جهت انتشار آگهی در روزنامه رسمی
 • در صورت عدم اعتراض صدور آگهی ثبت طرح صنعتی

 ارزان ثبت  راه حلی سریع و آسان برای مراحل ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی است .

 • ثبت انواع شرکت های تجاری
 • ثبت شرکت های تخصصی
 • برند و مالکیت معنوی
 • تغییرات شرکت