کلیه اشخاص حقوقی پس از ثبت موظف به پرداخت مالیات می باشند به عبارت دیگر قانون تجارت ایران شرکتها را موظف نموده که تا دو ماه پس از ثبت با مراجعه به اداره دارایی و تشکیل پرونده مالیاتی دهند. ارزان ثبت همه این مسیر را برای شما طی می کند بدون اینکه شما با مشکل مالیاتی مواجه شوید.

نوع شرکت و تاثیر آن بر مالیات

کلیه اشخاص حقوقی پس از ثبت موظف به پرداخت مالیات می باشند به عبارت دیگر قانون تجارت ایران شرکتها را موظف نموده که تا دو ماه پس از ثبت با مراجعه به اداره دارایی و تشکیل پرونده مالیاتی تشکیل شخصیت حقوقی را به اطلاع اداره دارایی برسانند و با تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی که رصد مراودات مالی آنها را میسر می سازد ، مالیات برحق دولت را در ازای حمایت قانونی از شرکت ثبت شده شان بپردازند. بدین ترتیب همه شرکت های ثبتی می بایست که مالیات خود را بپردازند ، لیکن این مالیات ، مالیات بر درآمد می باشد ، بدین معنی که مالیات بر حسب درآمد شرکت می باشد.

آیا نوع شرکت در میزان مالیات موثر است ؟

قانون مالیات بر در آمد

قانون مالیات بر درآمد کلیه اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای 8 گانه تجاری و موسسات غیرتجاری را پس از ثبت شرکت موظف می کند ، که به میزان4/1 سود خالص سالیانه شان را به عنوان مالیات بردرآمد پرداخت نمایند. سود خالص سالیانه از طریق تفریق میزان هزینه ها از درآمد سالانه به دست می آید . بنابر این قانون در مساله پرداخت مالیات هیچ تفاوتی ندارد که چه نوع شرکتی را به ثبت می رسانیم و در حقیقت نوع شرکت در میزان مالیات موثر نیس بلکه مقداردرآمد در میزان مالیات موثر می باشد . حال این سوال مطرح می شود که میزان درآمد و هزینه ها چگونه توسط اداره مالیات محاسبه می گردد ؟ باید گفت که شرکتهای ثبت شده موظفند که در پایان هر سال مالی پس از اخذ دفاتر پلمپ قانونی نسبت به پرکردن و تکمیل آنها اقدام کنند و کلیه مراودات مالی خود اعم از خرید یا فروش را در آن وارد نمایند و سپس در ابتدای سال آینده با تحویل دفاترپلمپ به همراه اظهارنامه مالیاتی سال قبل کارشناسان اداره دارایی با بررسی دفاتر پلمپ پی به میزان هزینه ها و درامد برده و براساس آن میزان مالیات پرداختی را مشخص می نمایند.

دفاتر مالیاتی

دفاتر پلمپ قانونی شامل دودفتر کل و روزنامه می باشند . که در دفتر روزنامه صورتحساب مخارج ودرآمد به شکل روزانه وارد شده و در دفتر کل به صورت کلی و فصل به فصل وارد می گردد. قانون تجارت در خصوص دفاترپلمپ تصریح می دارد که : دفتر روزنامه ، دارايي ، کل و هر دفتري که داشتن آن را وزارت دادگستري لازم بداند بايد قبل از آنکه چيزي در آن نوشته شود مهر و پلمپ گردد. اين امر در تهران به وسيله اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي و در شهرستان ها به وسيله اداره ثبت شرکت ها انجام مي پذيرد. دفتري که براي امضا به متصدي امضا تسليم مي شود بايد داراي شماره ترتيبي و قيطان کشيده باشد و متصدي امضا مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي که وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مي نمايد منگنه کند. لازم است کليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.( ماده 12 ق.ت ) مطابق ماده 13 ق. ت بايد کليه معاملات و صادرات و واردات به ترتيب تاريخ و صفحات مخصوصه نوشته شود ، تراشيدن و حک کردن و جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه که دفتر نويسي معمول است و در حاشيه يا بين سطور نوشتن ممنوع است .اين امر بدان علت است که تا زمانيکه اختلافي پيش نيامده اگر تاجر سوء نيت نداشته باشد معاملات را همان طور که هستند وارد مي کند اما در زمان ايجاد اختلاف ممکن است بخواهد با دست بردن در دفتر مشخصات معامله را تغيير دهد. هر يک از دفاتر قانوني بايد تا ده سال در محل شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداري گردد و دفاتر هر شرکتي که منحل شده باشد با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ بماند. جهت اطلاع از نحوه رسیدگی و محاسبه مالیات شرکت ها با مشاوران ارزان ثبت در تماس باشید .