هزینه و تعرفه ثبت تغییرات شرکت بر حسب نوع تغیرات ، تعداد صورتجلسه ، تعداد خطوط بسته آگهی متغیر می باشد . ثبت تغییرات شرکت شبیه به فرایند مربوط به ثبت شرکت می باشد .

هزینه و تعرفه ثبت تغییرات شرکت

تغییرات شرکت برای علنی و قانونی شدن باید مثل ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند. برای ثبت تغییرات شرکت لازم است که ابتدا صورتجلسه ای تهیه و تنظیم شود و باپیگیری به ثبت برسد . البته برای هریک از تغییرات شرکت اصولا به یک نوع خاص از صورت جلسه نیازمندیم . صورتجلسه شرکتها بر حسب نوع مجامع به سه دسته تقسیم می شوند : صورتجلسه مجمع عمومی عادی ، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا  عادی به طور فوق العاده ، صورتجلسه مجمع هیات مدیره. انواع تغییرات شرکت هم می تواند به شرح ذیل باشد : تغییر نام شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر یا الحاق به موضوع شرکت ، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت ، نقل و انتقال سهام ، ورود و خروج یا تغییرات اعضا و یا انحلال شرکت که به همان صورت تغییرات شرکت به ثبت می رسد . 
هزینه و تعرفه ثبت تغییرات شرکت
 

هزینه تغییرات شرکت

همانطورکه گفته شد تغییرات شرکت  با تنظیم صورتجلسه انجام می شود لیکن پیش از صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکت ها تغییرات را اعلام نمایید . بر این اساس باید به سایت اداره ثبت شرکت رجوع کرد و با زدن دکمه ثبت تغییرات ، تغییرات شرکت را به اطلاع آن اداره رساند یعنی ضمن مشخص کردن نام شرکت و مشخصات شرکا ، نوع تغییرات را نیز به اداره ثبت شرکتها طی یک ثبت نام اینترنتی اعلام نمود . مثلا در تغییر آدرس باید آدرس قبلی و آدرس جدید را به همراه کد پستی وارد نمود. بعد از این کار باید پذیرش نهایی گرفته شود و با پیگیری تایید تشکیل پرونده الکترونیک را گرفت . سپس باید مدارک مربوط به تغییرات تهیه و تکمیل گردد که کارشناسان ارزان ثبت در تکمیل این مدارک شما را راهنمایی می کنند .بعد از این مرحله لازم است که تاییدیه بی نقص بودن مدارک هم دریافت شود ( تایید در سامانه یا پیامک یا هر دو ) و پس از آن اید با ارسال اصل مدارک  تشکیل رونده فیزیکی برای تغییرات داد و سپس ضمن رجوع به اداره ثبت شرکتها می توان آگهی تغییرات شرکت را تحویل گرفته و برای روزنامه شدن آن تغییرات اقدام کرد . با توجه به مراحل گفته شده می توان نتیجه گرفت که هزینه تغییرات شرکت مشتمل بر هزینه مشاوره ، خدمات اداری  و پیگیری حقوقی می باشد به همراه حق الوکاله وکیل جهت دریافت اوراق و هزینه پست و حق الثبت تغییرات شرکت و نیز چاپ آگهی که به اداره ثبت شرکتها پرداخت می شود . بر این اساس هزینه و تعرفه ثبت تغییرات شرکت بر حسب نوع تغیرات ، تعداد صورتجلسه ، تعداد خطوط بسته آگهی متغیر می باشد . ثبت تغییرات شرکت شبیه به فرایند مربوط به ثبت شرکت می باشد .

سایر شرایط ثبت تغییرات شرکت

به منظور ثبت تغییرات شرکت لازم است که کلیه مدارک ثبتی شرکت ، مدارک شناسایی شرکا ، آگهی آخرین تغییرات و مهر شرکت فراهم باشد . تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت نیازمند به دانش حقوقی است و باید که با یک فرمت خاص تهیه و تنظیم شود و در غیر این صورت ، صورتجلسات پذیرفته نخواهند شد . هرگونه خدشه یا خط خوردگی در صورتجلسات سبب رد آنها می شود. صورتجلسات باید حتما تایپ شده و خوانا باشند .