روابط عمومی

تلفن شعبه کرج: 137 32 – 026 

تلفن شعبه تهران : 119 55 266 – 021

پشتیبانی و فروش

آدرس کرج : میدان آزادگان به سمت میدان طالقانی، بلوار طالقانی شمالی برج سایه طبقه 2 (طبقه اختصاصی مجتمع ثبتی ایلیا)