شرایط ورشکستگی در شرکت ها

شرایط ورشکستگی و راه کارهای انجام امور اداری و ثبتی ورشکستگی در شرکت ها
ورشکستگی، «عبارت است از توقف تاجر از پرداخت بدهی های خود، به نحوی که بدهی او از دارایی هایش بیشتر باشد». در بعضی از اوقات ورشکستگی ممکن است ناشی از تقلب یا تقصیر تاجر باشد که در قدیم علاوه بر ضبط اموال تاجر، مورد آزار و شکنجه و حتی مرگ قرار می گرفت و میان شخص تاجر و غیر تاجر تفاوتی قائل نبودند. امروزه، بین اشخاص تاجر و غیر تاجر و نیز در صورت عجز از پرداخت بدهی تفاوت وجود داشته و هر یک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.

 تعريف ورشکستگی

طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، اگر توقف تاجر در اثر کلاهبرداری و یا اختلاف با طلبکار باشد، اصولا ورشکستگی محسوب نمی شود.

 طرح دعوی ورشکستگی

طرح دعوی ورشکستگی از دو جهت دارای اهمیت است و اقدام به موقع، موجب می شود:

 •  الف) از ورشکستگی گسترده تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.
 • ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.

قانون، افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیر معرفی می کند:

 • الف) شخص تاجر: تاجر مکلف است ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود و همچنین دفاتر تجاری و اسامی و محل اقامت شركاء به دادگاه اعلام دارد.
 •  ب) طلبکاران: در صورتی که تاجر از این وظیفه امتناع کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور حکم ورشکستگی او را بنمایند.
 •  ج) دادستان: ورشکستگی تاجر باید به اطلاع دادستان برسد، زیرا:

اولا- در بعضی موارد ورشکستگی جرم است.

ثانيا- ورشکستگی یک امر اقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.

ثالثا- حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.

 صدور حکم ورشکستگی

 صدور حکم ورشکستگی دارای مراحل زیر می باشد:
 • تاریخ توقف

از زمانی که تاجر دیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست (تاریخ توقف) تا صدور حکم ورشکستگی مدتی طول می کشد و طبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت، در حکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. در غیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود.

 • آثار حکم

حکم ورشکستگی دارای آثار زیر است:

الف – اجرای حکم طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد.

ب- منع مداخله تاجر

از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از هر نوع تصرف در اموال خود و هر گونه اقدام مالی ممنوع (محجور) می باشد و مدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.

ج- حال شدن دیون موجل

دیون موجل: ديون موجل تاجر با رعایت تخفیفات حال می شود.

ه- معاملات ورشکسته

1- معاملات تاجر از توقف: این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است:
– در صورت اینکه ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است.
– معامله متضمن ضرر به طلبکاران بوده است.
– بیشتر از ۲ سال از تاریخ معامله گذشته باشد.

۲- معاملات بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، که باطل می باشد:

– هر نقل و انتقال بلاعوض مانند هبه و صلح – تأدیه هر قرض

– هر معامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.

3- معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی به طور کلی باطل است.

 تصفیه امور ورشکستگی

مطابق قانون تجارت، دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی و امر به مهر و موم دارایی ورشکسته، یک نفر را به عنوان مدیر ناظر و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.

 • اقدامات مقدماتی

اقداماتی است که مسئول تصفیه برای شناسایی و حفظ و جلوگیری از اتلاف دارایی ورشکسته قبل از تقسیم آن بین طلبکاران به عمل می آورد که عبارتند از:

الف- مهر و موم: شامل کلیه اموال ورشکسته خواهد شد مگر اینکه مسئول تصفیه بتواند اموال ورشکسته را اداره کند.
ب- صورت برداری: یعنی تشخیص و ثبت مشخصات اموال ورشکسته و حقوق افراد ثالث.
ج- اداره و حفاظت اموال: مدیر تصفیه در اولین جلسه، از کسانی که نسبت به اموال ورشکسته ادعایی دارند، گزارش تهیه نموده و اموال ضایع شدنی (مانند میوه) و اموالی که ممکن است که قیمت آنها کاهش یابد را به فروش رسانده و بهای آن را در بانک میسپارد و اگر کسانی دیگر به هر عنوان ادعایی به اموال ورشکسته دارند به حقوق آنها توجه می شود، در غیر این صورت مدعی باید ظرف ۱۰ روز به دادگاه مراجعه کند.

 •  دعوت بستانکاران

ممکن است از ورشکسته اموالی باقی بماند، در این صورت مراتب آگهی شده و قید می شود اگر بستانکاران در ظرف ۱۰ روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی را نکرده و هزینه آن را نپردازند، جریان ورشکستگی خاتمه می پذیرد.

دو نوع تصفیه وجود دارد: اختصاری و عادی

الف – تصفية اختصاری: در صورتی که حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای هزینه ورشکستگی کافی نباشد، اقدام به تصفيه اختصاری خواهد شد و بدون انجام تشریفات تصفية عادی، اموال به فروش رسیده و بین آنها تقسیم می شود.

ب- تصفية عادی: در صورت تقاضای بستانکاران، تصفیه به شرح زیر انجام می شود: اداره تصفیه ظرف ۱۰ روز دو بار در روزنامه رسمی و یک بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می کند و یک نسخه از آگهی برای بستانکاران شناخته شده ارسال می شود.

 • رسیدگی

اداره تصفیه، پس از انقضای مدت مقرر به مطالبات رسیدگی خواهد کرد در ظرف بیست روز، صورتی با ذکر طلب های با حق رجحان تنظیم و منتشر خواهد کرد.

 •  تصفیه

تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در ۸ ماه از تاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و اموال ورشکسته از طریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.

 انواع ورشکستگی در شرکتها

ورشکستگی سه نوع است: عادی، به تقصير و به تقلب.

 • ورشکستگی عادی

در اثر عوامل غیر قابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و در صورت عدم توافق بين تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بين طلبکاران تقسیم خواهد شد.

 •  ورشکستگی به تقصیر

به موجب ماده ۵۴۱ ق.ت: تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می شود:

الف- در صورت اثبات فوق العاده بودن هزینه های شخصی تاجر نسبت به درآمد او.

ب- در صورت اثبات انجام معاملات موهوم یا با سود اتفاقی محض.

ج- خریدی گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیر در ورشکستگی

د- در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف. علاوه بر موارد فوق، طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت، در موارد زیر، ورشکسته به تقصیر اعلام می شود:

– در صورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض.

– در صورت عدم اعلان توقف، ظرف سه روز به دادگاه و عدم انجام تکالیف مقرر
ه- در صورت فقدان دفاتر تجاری، یا داشتن دفاتر ناقص.

 •  ورشکستگی به تقلب

به موجب ماده ۵۴۹ ق.ت، در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب محسوب می گردد

الف- اگر عمد دفاتر خود را از بین ببرد.

ب- اگر عمدا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند و یا از بین ببرد.

ج- اگر عمدة اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند. مطابق ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات، «مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا دو سال حبس است». طبق ماده ۶۷۰ همان قانون «کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند به حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ارزان ثبت

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :