اخذ اظهارنامه موسسات غیرتجاری فوری

اظهارنامه موسسات غیرتجاری را از ما بگیرید
در یکی از ماده های قانون تجارت عنوان شد است که اظهارنامه موسسات غیرتجاری الزامأ در دو نسخه باید تنظیم گردد و دارای تاریخ و امضا باشد و نکات ذیل در آن قید شده باشد ، در ادامه به نکات مهمی در خصوص اظهارنامه موسسات غیرتجاری خواهیم پرداخت که راهنمای مناسب شما در امر ثبت موسسه خواهد بود.

اظهارنامه موسسات غیرتجاری

این اظهارنامه توسط کارشناسان اداره بررسی می شود بعد از مدت زمان 15 روز مشخص می شود که این اظهارنامه نواقصی دارد و یا خیر . در نتیجه اخطار رفع نقص برای متقاضی ارسال می شود که به مدت 15 روز زمان رفع نقص می باشد.

باید این نکته را بدانید اگر در این مدت زمان رفع نقص انجام نشود تقاضای ثبت غیر قابل قبول می باشد .  رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد .

در مورد دیگر اگر تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود دردقتر مخصوصی ثبت می شود و ورققه حاکی از تصدیق ثبت به متقاضی ارائه داده می شود . به هزینه خود متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم انتشار می یابد .

موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف 30 روز به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و درصورتی که اطلاع ندهند  استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

در قانون تجارت عنوان اظهار نامه تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی اعلام شده است و بر حسب این قانون اظهار نامه موسسات غیر تجاری باید در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء اعضاء و شرکاء و موسسین موسسه غیر تجاری برسد، اظهار نامه موسسه تجاری باید حتما دارای تاریخ و امضاء شرکا و موسسین ان باشد.

شروط ارائه اظهارنامه موسسات غیرتجاری

 • درج اسم و مرکز فعالیت و هم چنین تابعیت و موضوع فعالیت موسسه و در صورت وجود مشخصات شعب و مراکز آن
 • تعیین اسم و اقامتگاه و مشخصات شخصی که اداره موسسه را برعهده دارد تعیین شود.
 • در صورت وجود وکیل مشخصات اسم و اقامتگاه تنظیم و قید گردد .
 • تاریخ ثبت  و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد .

مدارک مورد نیاز اظهارنامه موسسات غیرتجاری

الزامی است که اظهارنامه موسسه ای که ارائه داده می شود باید دارای مدارکی باشد که در ذیل به آن پرداخته می شود :

 • کپی از وکالتنامه وکیل در صورت اینکه وجود داشته باشد .
 • رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی .
 • دو سری از اساسنامه ، در صورت اینکه اساسنامه به زبان خارجی باشد ترجمه آن
 • صورتجلسه مجمع عمومی که در ان هیئت مدیره انتخاب شود و هم چنین معرفی کردن اشخاصی که حق امضا دارند .
 • یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده ۲ این آئین نامه باشد .
 • رسید پرداخت حق الثبت .

تنظیم اظهار نامه موسسات غیر تجاری

در تنظیم اظهار نامه موسسات غیر تجاری نکات زیر حتماً باید در آن قید شود در صورت هر گونه نقص و وارد کردن اطلاعات نادرست اظهار نامه موسسه غیر تجاری رد خواهد شد، بنابراین در تنظیم اظهار نامه موسسه غیر تجاری رعایت نکات زیر الزامی است.

 • در اظهار نامه موسسات غیر تجاری باید تاریخ دقیق تنظیم این صورت جلسه آورده شود.
 • اسم موسسه و مرکز فعالیت اصلی آن باید در اظهار نامه موسسه غیر تجاری باید حتما ذکر شود
 • موضوع موسسه نیز در اظهار نامه آن باید ذکر شود و در صورتی که موسسه دارای شعبه یا شعباتی است باید مراکز آنها در اظهار نامه ذکر شود.
 • اسم و اقامتگاه و مشخصات شخصی که اداره موسسه را بر عهده داره باید در اظهار نامه موسسه غیر تجاری ذکر شود.
 • در صورت داشتن وکیل باید اقامتگاه و مشخصات وکیل موسسه غیر تجاری نیز باید در اظهار نامه آن عنوان شود.
 • در صورتی که موسسات یا تشکیلات در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد باید شماره ثبت و محل و شماره ثبت نام کشور که در آن موسسه ثبت شده است در اظهار نامه آن ذکر شود.
 • در صورت داشتن مجوزی بودن موضوع موسسه غیر تجاری باید در اظهار نامه آن جزئیات و شماره مجوز عنوان شود.
 • حتماً بعد از تنظیم اظهار نامه اعضاء و موسسین باید پای صفحه های اظهار نامه را امضاء نمایند.
 • اظهار نامه موسسه غیر تجاری برای ثبت باید حتماً در دو نسخه تنظیم و امضاء شوند یک نسخه بعد از ثبت موسسه به موسسین موسسه غیر تجاری تحویل داده می شود و یک نسخه نیز در اداره ثبت شرکت ها بایگانی می شود.
اظهارنامه موسسات غیرتجاری را از ما بگیرید
اظهارنامه موسسات غیرتجاری

مراحل ثبت اظهار نامه موسسات غیرتجاری

بعد از ثبت سامانه ای و تکمیل اطلاعات موسسین در نهایت باید نسخه تایپی وورد در سامانه در قسمت اظهار نامه موسسات غیر تجاری پیس شود و بعد از تایید نام موسسه غیر تجاری اظهار نامه در دو نسخه با سایر اوراق به اداره ثبت شرکت های حوضه ثبتی موسسه غیر تجاری پست می شود.

بعد از بررسی های انجام شده در صورتی که تمام اطلاعات را درست و به همان شکل که در قانون عنوان شده است تهیه و تنظیم شده باشد با مهر اداره ثبت شرکت ها به صورت سندی رسمی در می آید که مدیر عامل یا وکیل قانونی شرکت بعد از صدور پیش نویس ثبتی موسسه غیر تجاری به آدرس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جهت دریافت اظهار نامه و سایر اسناد و اوراق باید مراجعه نماید.

مدارک لازم برای اظهار نامه موسسات غیرتجاری

اظهار نامه موسسه غیر تجاری باید با سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود، بنابراین برای ثبت اظهار نامه موسسات غیر تجاری وجود مدارک زیر نیز الزامی است.

 • اساسنامه موسسه غیر تجاری که در دو نسخه تنظیم و به امضاء اعضاء موسسه می رسد.
 • در صورتی که موسسه غیر تجاری برای ثبت نیازمند دریافت مجوز از تشکلات دولتی باشد باید گواهی پروانه یا مجوز نیز به همراه سایر مدارک و مستندات ارائه شود.
 • در صورت داشتن وکیل ارائه وکالت نامه نیز الزامی است.
 • موسسات غیر تجاری برای ثبت همانند شرکت های دارای دو صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین می باشد که باید هر دو صورت جلسه تنظیم و به امضاء موسسین برسد صورت جلسه هیئت مدیره که تعیین سمت اعضاء و دارندگان حق امضاء در آن مشخص می شود و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که در آن موسسه غیر تجاری با حضور اعضاء تشکیل می شود.
 • رسید پرداخت دولتی حق ثبت که در ثبت سامانه ای حق ثبت پرداخت و رسید دریافت می شود.

نکته: موسسات غیر تجاری باید کلیه تغییرات که در مواد اساسنامه و یا اشخاص که دارنده حق امضاء هستند و یا اگر آدرس موسسه تغییر پیدا کند را باید ظرف 30 روز به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و در صورتی که این تغییرات به ثبت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نرسد این تغییرات در خصوص اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

از همراهی شما کمال تشکر را داریم و چنانچه در تنظیم اظهار نامه موسسه تجاری خود دچار  اشکال یا ایرادی شدید می توانید با مجتمع ارزان ثبت تماس بگیرید و از کارشناسان و مشاوران ما کاملاً رایگان دریافت کنید.

تنظیم و ثبت اظهار نامه موسسه غیر تجاری باید به طور کاملا قانونی و بر حسب آنچه که در قانون تجارت عنوان شده باید تنظیم شود بنابراین نمی توان مطابق توافق اعضاء آنچه که در قانون برای تنظیم اظهار نامه موسسات تجاری ذکر شده را تغییر داد به مطالب این مقاله در تنظیم اظهار نامه خود حتماً توجه داشته باشید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :