تقاضای ثبت حق تقدم علامت و برند تجاری

تقاضای ثبت حق تقدم علامت و برند تجاری

تقاضای ثبت حق تقدم علامت و برند تجاری یکی از امتیاز هایی است که به موجب ثبت برند برای شما ایجاد می شود. اما اینکه در چه مواردی می توانید از حق تقدم علامت تجاری استفاده کنید. موضوع این مقاله است. با ما همراه باشید تا به روز ترین اطلاعات استفاده از تقاضای ثبت حق تقدم علامت و برند تجاری را در اختیار تان قرار دهیم.

حق تقدم ثبت علامت تجاری

حق تقدم برای اشخاص حقوق معینی را ایجاد می کند. که برای ثبت علامت تجاری از این حق می توانید برای ثبت برند هایی مشابه برند خود را داشته باشید این در حالی است که شخصی که چنین حقی را ندارد به طور معمول نمی تواند همان تقاضا را ارسال نماید.

استفاده از اصطلاح حق تقدم برای اولین بار در کنوانسیون پاریس مطرح شد و در این کنوانسیون اصطلاح حق تقدم به معنای برخورداری از حقوق معین برای تقاضا کننده می باشد. یعنی اگر متقاضی ثبت علامت تجاری به موجب ثبت برند می تواند اقدام به ثبت برند دیگری نماید.

جالب است بدانید در خیلی از مقالات مطرح شده ثبت علامت تجاری حق اولویت به این معنا مطرح شده است که زمانی که شما تقاضای برند ایران را داده باشید می توانید اقدام به ثبت اظهارنامه بین المللی ثبت برند نمایید در اینکه این مبحث کاملاً غلط و اشتباه است.

برای ثبت برند بین المللی ابتدا باید برندتان مطابق قوانین ایران به ثبت برسد. بنابراین پیش نیاز اینکه شما اقدام به ثبت برند بین المللی نمایید این است که ابتدا برند تان در ایران به ثبت برسد. در حالی که هیچ گونه حق اولویتی برای شما ایجاد نمی کند و تا زمانی که ثبت برند در ایران را نداشته باشید نمی توانید اقدام به ثبت برند بین المللی نمایید.

تقاضای ثبت حق تقدم علامت و برند تجاری

جالب است بدانید تنها جایی که شما می توانید تقاضای ثبت به موجب حق تقدم را برای ثبت برند داشته باشید این است که برندی را قبلاً ثبت کرده باشید و بخواهید مشابه همان برند را برای ثبت جدید تقاضا نمایید. در این صورت بر اساس اینکه ثبت برند مشابه به دلیل از بین برند حق مالک برند رد می شود و قابل ثبت نیست.

اگر مالک برند اصلی خود تقاضای ثبت برند مشابه همانند برند خود را داشته باشد می تواند اقدام به ثبت برند مشابه نماید و در اظهارنامه ثبت برند یکی از مواردی که باید تکمیل شود تقاضای حق اولویت می باشد که به موجب ثبت برند اولی ایجاد شده است.

ادعای حق تقدم در فرم اظهار نامه ثبت علائم تجاری

تا زمانی که برند اصلی دارای اعتبار است می توانید اقدام به ثبت برند مشابه با توجه به حق اولویت خود نمایید.

بر اساسا ماده 9 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری متقاضی می تواند با استفاده از برند ثبت شده چندین اظهار نامه با حق اولویت را درخواست دهد. بنابراین بر اساس حق اولویت تعریف شده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت معنوی می توانید اظهار نامه های با برند مشابه برند خود را تقاضا نمایید.

حق تقدم هم در خصوص اظهار نامه ملی یا منطقه ای و یا بین المللی قابل اجرا است مشروط به آن که برند قبلی نیز در همان منطقه یا سطح بین المللی به ثبت رسیده باشد.

استفاده از حق اولویت هیچ گونه محدودیت زمانی را شامل نمی شود و تا زمانی که برند دارای اعتبار است می توانید اقدام به ثبت برند مشابه نمایید. تنها در یک حالت ثبت برند به موجب حق اولویت دارای محدوده زمانی است و آن هم زمانی است که برند به مدت ده سال به ثبت رسیده باشد و به موجب قانون علائم تجاری طی 6 ماه بعد از پایان اعتبار ثبتی برند این حق اولویت برای مالک برند وجود دارد و می تواند تقاضای ثبت مجدد برند خود را در همان محدوده زمانی نماید.

در این حالت شما قصد ثبت برند جدیدی را ندارید و می خواهید اعتبار برند را تمدید نمایید و در این بازده زمانی به موجب قانون حق اولویت ثبت مجدد برند داده می شود، که طی همان 6 ماه بعد از اتمام اعتبار برند می باشد که بعد از آن محدوده زمانی هر کسی می تواند تقاضای ثبت برندی را که اعتبار آن تمام شده است را بدهد.

مدارک حق تقدم در همان اظهار نامه ثبت برند باید قرار گیرد و یا در صورت قرار ندادن تا 15 روز از تاریخ ارسال اظهارنامه نیز می توانید مدارک تقاضای ثبت حق تقدم علامت و برند تجاری را به اظهارنامه الصاق کنید.

در اظهارنامه شماره اظهار نامه و تاریخ ثبت برند قبلی را نیز باید وارد نمایید.

تقاضای ثبت حق تقدم علامت و برند تجاری
حق تقدم علامت و برند تجاری

ثبت حق تقدم علامت تجاری در قانون بین المللی

طبق مادۀ 4 قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 21 مارس 1883 میلادی و اصلاحات بعدی آن تمامی و همگی اتباع یکی از کشورهای اتحادیۀ  عمومی بین المللی کنوانسیون پاریس یا اتباع کشورهایی که عضو اتحادیه پاریس نباشند ولی در یکی از کشورهای عضو اتحادیۀ اقامت داشته یا در آن کشور دارای مؤسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر باشند، می توانند با رعایت مقررات حاکم و معمول در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش، اظهارنامه مربوط به تقاضای ثبت علائم تجاری یا صنعتی تسلیم نمایند .
بعد از تسلیم اظهارنامه مذکور، در سایر کشورهای اتحادیه از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه و درخواست ثبت، ظرف مدت شش ماه از حق تقدم برخوردار خواهند شد و می توانند این حق تقدم را در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه با تقدیم اظهار نامه به ثبت برسانند.
البته حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز وصول اظهارنامۀ مبنای حق تقدم که به موجب قانون داخلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه ایجاد شده باشد، محفوظ خواهد بود.

دراین فرض به طور مثال اگر یکی از اتباع کشور فرانسه علامت صوتی را طبق بند سوم ماده 1-711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در کشور متبوع خود با تقدیم اظهارنامه و رعایت تشریفات آن کشور به ثبت رسانده باشد و در مهلت شش ماهه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه، اظهارنامه حق تقدم برای حمایت از ثبت علامت تجاری یا صنعتی مزبور به اداره ثبت مالکیت صنعتی ایران تسلیم کند.

در این صورت با توجه به بند الف مادۀ قانون جدید ثبت علامت تجاری و صنعتی که علامت قابل رؤیت را علامت تجاری، صنعتی معرفی و قابل ثبت دانسته است، تکلیف ادارۀ ثبت مالکیت صنعتی چیست و په اقدامی قانوناً با ید انجام دهد؟

در این مورد قانون مادۀ 34 قانون ثبت علائم مصوب 1386 چنین مقرر داشته است در صورتی که اظهارنامه در بردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس ( مادۀ 4) برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد مادۀ (9) این قانون رفتار می شود.

ماده 9 قانون اشاره شده چنین مقرر می دارد: «متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20مارس 1883 میلادی) و اصلاحات بعدی آن را در خواست نماید.

حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنونسیون مذکور تسلیم شده است. در هر صورت درخواست حق تقدم:

  • 1- اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است گواهی باشد.
  • 2- با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.»

در این فرض به نظر می رسد که حق تقدم علائم صوتی با توجه به مواد 9 و 34 قانون جدید ثبت برند و علائم ایران، در اداره ثبت مالکیت صنعتی قابل ثبت است و طبق مادۀ 9 آیین نامه موافقت نامه مادرید باید اظهارنامه متقاضی ثبت حق تقدم ادعایی عبارت: «علامت صوتی» درج گردد. البته علایم خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره دیگر در ایران قابل ثبت نیست.

بر اساس آنچه که در این مقاله خواندید می توانید تقاضای ثبت علامت تجاری بر اساس حق تقدم علامت و برند تجاری خود را نمایید برای این کار پیشنهاد می کنم مشاوره رایگان مجموعه ارزان ثبت را از دست ندهید و هم اکنون به کارشناسان و متخصصان ما در این مجموعه وصل شوید.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :