اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن

ثبت شرکت ها و اجرای قوانین ثبتی
تجارت حیطه ی پهناوری دارد ،که از تحرک و فعالیت سرشار است در این بین اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن بسیار مهم تلقی می شود. دنیای تجارت پر است از اتفاقات زودگذر و عوامل متغیر، آنچه میتواند به این عوامل نظم بدهد و تداوم آن را ضمانت کند ، وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور گسترش و تعمیم عدالت اجتماعی وضع شده باشد. در ادامه به تشریح اجرای قوانین ثبت شرکت ها می پردازیم.

اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن

بدون شک شرکتهای تجاری قسمت عمده ای از فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند، زیرا وجود شرکت های تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری میدهد و مزایایی را در بر دارد که فعالیت های تجاری فردی دارای این مزایا نمی باشند، مزایایی مانند بدست اوردن سرمایه ی بیشتر و تخصص هایی مختلفی برای رسیدن به هدفی مشخص و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری در یک جا جمع می شوند. از این روست که امروزه نه تنها افراد همچنین دولت ها نیز در قالب شرکت های تجاری به فعالیتهای تجاری می پردازند.

ولی شرکت های تجاری مطابق با شرایطی که از قبل مشخص شده تشکیل خواهند شد. برای تشکیل شرکت شرایط  به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از شرایط ،الزاما باید رعایت شوند، یعنی اگر آن شرایط انجام نشوند شرکت بوجود نمی آید.

در نقطه مقابل ، صرفا اینکه ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها انجام شود ، باعث تشکیل شرکت نمیشود، ولی از آن جا که اگر ثبت شرکت انجام نشود باعث مجازات مدیران شرکت و حتی منحل شدن شرکت خواهد بود، در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.

به بیانی دیگر، برای تشکیل شرکت های تجاری و تشکیل شدن راستین و قانونی آن ها به توافق رسیدن و تراضی بین تشکیل دهندگان واحترام به قوانین  و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی به جهت به عمل اوردن «شناسایی قانونی»ومعرفی او بعنوان«شخص حقوقی» واجب است که تشکیل مطلوب و روند تاسیس آن با رعایت اصول اولیه و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها فقط  برای معرفی و شناسایی نیست بلکه به منظور تایید موجودیت قانونی شرکت است از نظر قانون و حاکمیت اجتماع   شرکت قبل از ثبت اعتبار  قانونی را نخواهد داشت .به همین جهت شخص حقوقی هم مثل فرد حقیقی به این نیاز دارد  که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت را دریافت کند.

اجرایی کردن قوانین ثبت شرکت ها

اجرایی کردن مقرراتی که  مربوط به ثبت شرکت ها می شود بر اساس اصل حاکمیت دولت بوده و به قانون های  وضع شده مربوط است که رعایت آن ها مورد لزوم است و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان است و خواست آنان در این مقوله هیچگونه تاثیری ندارد.

چرا که همین مقررات قانونی که به ثبت شرکت ها مربوط می شود هم مثل و نشان دهنده ی خواسته ی فرد است چنانچه قانون همان نمایش اراده ی افراد است که توسط آن به صورت اجرایی در آمده اند.

قانون، برای ثبت شرکت مراجعه در طی مدت اولین ماه تشکیل، به قدری مهم دانسته که  اقدام نکردن آن موجب باطل شدن امور شرکت خواهد شد.یعنی هر ذینفع بعد از طی شدن یک ماه و ثبت نشدن می تواند به دادگاه مراجعه کرده وجهت اموری که بعد از یکماه اول در نظر گرفته شده بدون اینکه شرکت بتواند از این ابطال به نفع خودش استفاده کند تقاضای باطل شدن کند ،(ماده ی 198).

همینطور ماده ی 195 قانون تجارت تصویب کرده است : « ثبت کردن تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی بوده و باید از تمامی مقررات قانون ثبت شرکت ها تبعیت کند. » قانون گذار ،دو ضمانت اجرا برای ثبت نکردن در این ماده در نظر گرفته است : پرداخت کردن جریمه بوسیله مدیران شرکتی که ثبت نشده است و به حکم دادگاه در صورتی که دادستان درخواست دهد منحل شدن شرکت در این صورت، اولاَ اگر دادستان تقاضای منحل شدن نکند.

شرکتی که ثبت نشده، مجاز تلقی خوهد شد ، به شرطی که بر مطابق با مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد، ثانیاَ چنانچه که دادستان تقاضای منحل شدن نماید، از تاریخ صدور حکم، شرکت منحل تلقی می شود، نه از ابتدای تشکیل. آنچه ذکر شد در مورد شرکت های خارجی نیز صدق میکند.

گذشته از مسایل ذکر شده ، کنترل و نظارت دولت در کارهای شرکت ها و ثبت آن با اصول خاص موجب خواهد شد که تمامی افراد از آن کسب اطلاع کنند و در روابط با آن دچار شک  و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

ثبت شرکت ها و اجرای قوانین ثبتی
اجرای قوانین ثبت شرکت

اجرای قوانین و مقررات ثبت شرکت ها

یک -شرکت بعنوان یک شخص قانونی دارای  حقوق و تکالیف مختص به خود معرفی شده و شناخته خواهد شد.

دوم-می تواند باعث فعالیتها و پایه ی معاملات و دادو ستدهای مالی و اقتصادی باشد.

سوم- اساسنامه و شرکتنامه و دیگر اسناد شرکت رسمیت پیدا می کند و مسجل خواهد شد و مانند اسناد و مدارک عادی دچار ایراد و تزلزل نخواهد شد.

چهارم-اطمینان و آسودگی خاطر شرکا و سهامداران از رسمیت داشتن شرکت و مسئولیت مدیران و دیگر نتایجی که ناشی از اعمال شرکت است  پیدا خوهند کردد.

پنجم- دیگر افراد و تجار از وضع شرکت اطلاع یافته  و با علم به رسمیت داشتن آن می توانند با  خیال آسوده به معاملات  و امور اقتصادی با شرکت پبپردازند.

ششم-در هنگام منحل شدن یا ورشکستگی  مقررات خاصی وجود دارد که بواسطه آن به امورمالی شرکت رسیدگی خوهاد شد.

غیر از مسائل ذکر شده، الزامی بودن ثبت شرکت ها این امکان را به دولت می دهد که تحقیقات و پیگیری های دقیق نسبت به امور اولیه تشکیل هرچه بهتر شرکت انجام داده و به جهت نگهداری و تنظیم کردن روابط مدنی و اجتماعی و دفاع از منافع عمومی در برابر شکل گرفتن شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند و رعایت نکردن مقررات از طرف آنها  تاثیر منفی در حقوق  و افکار دیگر افراد دارد که  به نظارت دولت اعتماد  دارند جلوگیری کند.

در اصل با ثبت شرکت مشخص می شود که آیا برای شکل گرفتن این شخصیت حقوقی به اندازه کافی دقت شده و مقررات رعایت شده  یا نه. وقتیکه شرکت ثبت بشود قراردادهایی که بین شرکت ها منعقد می شود رسمی بوده و در آینده هیچ یک نمی توانند نسبت به تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند مثل اسناد غیر رسمی موجود.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد ، ثبت کردن شرکت از دید معامله کنندگان از اهمیت بسزایی برخوردار است چنانچه بدون رفتن به شرکت غالبا نمی توانند معامله کنند.

چرا که فردیکه قرارداد مهمی برای معامله با شرکت منعقد میکند باید بداند که  این شخصیت حقوقی به چه میزان دارای قدرت و توانایی است. در واقع به ثبت رسیدن شرکت به نفع اشخاص ثالث  است ، چرا که این صورت این افراد می توانند به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده ، از نحوه و  میزان مسئولیت شرکا ، نوع شرکت و محل آن اطلاع پیدا کنند.

موسسه ارزان ثبت شما را در راه اطلاعات تکمیلی در خصوص قوانین اجرای ثبت شرکت راهنمایی خواهند کرد. تنها با یک تماس می توانید از مزایای مشاوره رایگان بهره ببرید.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :