انواع شرکت مدنی

شرکت های مدنی
بر طبق قانون شرکت ها به انواع مختلفی به جهت ثبت طبقه بندی می شوند که نوعی از آن ها شرکت مدنی می باشد که متقاضیان ثبت آن باید برای ثبت آن به صورت قانونی اقدام کنند . از این رو ما این متن را برای شما فراهم کرده ایم تا در کم ترین زمان به پاسخ سوالات خود دست یابید.

شرکت مدنی

شرکت مدنی از اصطلاحات خاص در علم حقوق می باشد که به معنای شرکتی بوده که به حسب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی مشترک آن ها تشکیل می‌شود.

شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد که باید مشخص شود. شرکت مدنی از مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت پیروی کرده و به وجود می آید.

در شرکت مدنی، هر یک از شرکاء در ضرر و سود سهیم خواهند بود ، مگرزمانی که برای یک یا چند نفر از آن‌ها سهم زیادتری منظور شده باشد. طرز اداره شرکت، تنها بر اساس شروط مقرر شده بین شرکاء خواهد بود.

ثبت شرکت مدنی چیست ؟

بعد از ثبت شرکت مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهیم است. به موجب قانون مدنی، “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد، به صورت مشاع.

هر گاه مالی در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی را مالکیت مشاع و چنین حالتی را “اشاعه” می گویند. هر گاه ملک مشاع، مفروز و سهم هر یک از شرکا معین شود، هر یک از آن ها نسبت به سهم خود دارای مالکیت مفروز خواهد بود.

مشاع ملکی است که مشترک و تقسیم ناکرده باشد و مفروز ملکی است که سهام مالکان مشترک آن تعیین و تحدید حدود شده باشد. اشاعه آن است که مالکیت همه مالکان در همه ذره های ملک یا شئ، انتشار یافته و وجود داشته باشد.

چنان که معلوم است، برای به وجود آمدن شرکت وجود حداقل دو نفر لازم است تا اجتماع حقوق آن ها در شئ واحد به نحو اشاعه تحقق پیدا کند.

شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد. شرکت اختیاری یا در نتیجه عقد یا قرارداد حاصل میشود، مانند اینکه چند نفر مالی را مشترکاً خریداری کنند، یا در نتیجه عمل شرکا، مثل اینکه مالی را مشاعاَ به عنوان حق الزحمه قبول کنند. شرکت قهری، از جمله در وراثت تحقق می یابد که ورثه بدون اراده، مالک مشترک می شوند.

شرکت مدنی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، شرکتی است که به اراده افراد به موجب قراردادی که به صورت شرکتنامه تنظیم می شود، برای همکاری در کسب و کار و فعالیت مشترک به منظور تحصیل درآمد و تقسیم آن بین شرکا ایجاد می شود.

هر یک از شرکاء در شرکت مدنی به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهیم است، مگر اینکه برای یک یا برخی از آن ها سهم زیادتری منظور شده باشد. شریک طبق شرایطی که شرکا بین خود تعیین می کنند، اداره می شود.

شریکی که مدیریت شرکت برعهده او گذاشته شده است، هر عملی را که لازمه اداره امور است انجام دهد، مسئول خسارات حاصل از آن عمل نیست ، مگر در صورت تعدی یا تفریط.

شریکی که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف یا نقص آن نمی شود، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
هرگاه برای شرکت مدت تعیین شود، هیچ کدام از شرکا در آن مدت نمی تواند به اداره خود از شرکت کناره گیری کند یا خواهان انحلال آن شود.

شرکت های مدنی
انواع شرکت مدنی

مشخصات شرکت مدنی

همان طور که در متن بالا به آن اشاره کردیم، شرکت مدنی به صورت کلی شرکتی است که در زمان عقد یا قرارداد بین دو یا چند نفر ایجاد می شود. مشخصات عمده شرکت مدنی به شرح ذیل است:

– شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد؛ زیرا طبق قانون تجارت، فقط شرکت های مذکور در آن قانون، شخصیت حقوقی دارند و شرکت مدنی جزو شرکت هایی نیست که در قانون تجارت ذکر شده باشد.

– شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد؛ زیرا غیر از اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی، اشخاص حقوقی می توانند دارای اقامتگاه و تابعیت باشند و شرکت مدنی چنان که گفته شد، شخص حقوقی محسوب نمی شود.

– شرکای شرکت مدنی جمعاً نمایندگی شرکت را برعهده دارند.

– معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد، معاملات تجاری محسوب نمی شود؛ زیرا طبق قانون تجارت، معاملات شرکت های تجاری است که تجاری محسوب می شود.

– در صورتی که مدت تعیین نشده باشد، شرکت مدنی با تقاضای هر یک از شرکا منحل می شود، ولی در آن مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه اجرا نمی شود؛ زیرا ورشکستگی و تصفیه، مخصوص تجار و شرکت های تجاری است.

به وسیله ی ثبت شرکت مدنی می توان این شرکت را رسمیت قانونی داد و این در صورتی است که برای آن در دفتر اسناد رسمی شرکتنامه رسمی تنظیم شود؛ ولی این امر به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی شخصیت حقوقی پیدا کند.

نظامنامه قانون ثبت شرکت ها، در این زمینه می گوید: شرکت های منعقده بین کسبه جزء که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود، در عداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، در دفاتر رسمی باید به ثبت برسند.

انواع شرکت مدنی

انواع تشکیل شرکت ها در کشور به شرح زیر بوده که بنا به شرایط باید تصمیم به ثبت آن ها در اداره ثبت اسناد و املاک گرفت. با ما در ادامه همراه باشید تا نکات مهمی را در زمینه نوع ثبت شرکت ها به شما ارائه کنیم .

شرکت اختیاری

شرکت اختیاری به موجب ماده ۵۷۳ ق.م در نتیجه یکی از امور زیر حاصل می شود.
  • اول – عقدی از عقود

شرکت ممکن است در نتیجه ایجاد عقدی از عقود ایجاد گردد. عقد مزبور می تواند مصادیق متعدد داشته باشد مانند عقد بیع که به موجب آن دو یا چند نفر خانه یا آپارتمان یا مغازه ای را به اشتراک خریداری می نمایند یا دو نفر مغازه ای را برای تجارت اجاره مینمایند یا مالی به چند نفر هبه می شود.

  •  دوم – عمل شرکا

عمل شر کا نیز می تواند مصادیق متعدد داشته باشد که قانونگذار به دو مورد آن امتزاج اختیاری و قبول مال اشاره نموده است.
الف – امتزاج اختیاری: هرگاه دو یا چند نفر اموال خود را باهم ممزوج و مخلوط نمایند به طوری که امکان تفکیک آنها ممکن نباشد، همه در مجموع مال مخلوط شده شریک خواهند بود چنانچه در دهات معمول است که روستائیان گندم های خود را در یک انبار می ریزند و هریک به مقداری که ریخته در گندمهای انبار شریک می شوند.

به نظر می رسد اشتراک مبتنی بر امتزاج اختیاری را نیز می توان یکی از مصادیق اشتراک در نتیجه عقدی از عقود در نظر گرفت و سبب مستقلی محسوب نکرد زیرا هدف از ممزوج نمودن جز اشتراک در آن نمی باشد اگر چه به هنگام امتزاج هیچ گونه سخنی از طرفین ابراز نشده باشد.

در واقع می توان آن را نوعی شرکت معاطاتی در نظر گرفت. زیرا شرکت همانند بقیه عقود جنبه رضایی داشته و برای تحقق آن تشریفات بخصوصی لازم و ضروری نمی باشد.
ب- قبول مال: یکی از مواردی که عمل شرکا می تواند منجر به ایجاد شرکت گردد این است که چند نفر در مقابل کاری که برای شخصی انجام داده اند بابت اجرت خود مال واحد یا اموال متعددی را قبول نمایند که در نتیجه، همه آنها نسبت به اموال دریافتی مالکیت مشاعی داشته و شریک خواهند بود.

شرکت قهری

قانونگذار در ماده ۵۷۴ ق.م برای شرکت قهری نیز دو سبب به شرح زیر مقرر نموده است: «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکیت است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.»
  • اول – ارث

مثال بارز شرکت قهری، شرکت ناشی از ارث است. بدین معنی که هرگاه کسی فوت نماید و مال و یا حقوق مالی از وی بجای مانده باشد و ورثه او هم متعدد باشد، وراث در ماترک مورث خود شریک می شوند.

  • دوم – امتزاج قهری

مانند اینکه دزدی از انبار یا مغازه چند شخص گندم سرقت نموده و آنها را باهم ممزوج و مخلوط نماید که در نتیجه آن مالکان گندمها با همدیگر شریک خواهند بود بدون آنکه اراده ای برای شراکت داشته باشند یا گندمهای دو یا چند شخص در اثر وزش باد با همدیگر مخلوط شده باشد.

در امتزاج قهری نیز مانند امتزاج اختیاری شرط حصول شراکت این است که امکان تفکیک اموال مخلوط شده از همدیگر وجود نداشته باشد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :