تغییرات شرکت سهامی خاص

تغییرات در شرکت ها

موسسه ارزان ثبت در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا درباره ی تغییرات شرکت سهامی خاص مطالبی را به اشخاصی که می خواهند در شرکت سهامی خاص خود تغییراتی را اعمال کنند ارائه نماید لذا تا انتهای مقاله همراه ما باشید و چنانچه با هر سوال و موردی روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان خبره و کاردان ما تماس حاصل نمایید و از تجربیات آن ها بهره مند شوید.

شرایط ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

برای آگاهی و کسب اطلاعات لازم درباره ی مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

با عنایت به نوع تغییر در حیطه مسئولیت هریک از این نهاد ها می باشد.

 1. مجمع عمومی فوق العاده : ایجاد تغییر در نام شرکت، تغییر محل و مکان، تغییر در متن اساسنامه، الحاق به موضوع فعالیت و تغییر در موضوع شرکت، ورود و خروج  سهامداران ، ادغام و انحلال شرکت در حوزه  صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
 2. مجمع عمومی عادی : تنظیم صورت حساب ها و بیلان مالی و مالیاتی و انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است . جلسه هیئت مدیره: اعمال هر گونه تغییر در تعداد یا سمت اعضای هیئت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای شرکت در صلاحیت جلسات هیئت مدیره است.

برای اعمال هرگونه تغییر در شرکت سهامی خاص لازم است صورتجلسه تنظیم شده برای تغییرات مربوط به همراه روزنامه رسمی تأسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به انضمام فتوکپی کارت ملی کلیه اعضای شرکت به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

برای انجام برخی از این تغییرات لازم است به طور همزمان دو یا چند صورتجلسه‌‎ که مکمل یکدیگر هستند تنظیم گردد.

به عنوان مثال هنگام خروج سهامدار شرکتی که از 3 نفر اعضا تشکیل شده است ، ابتدا باید عضو جدیدی وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حد نصاب قانونی کمتر نشود. بنابراین ابتدا صورتجلسه ورود عضو جدید تنظیم و ثبت شده و سپس صورتجلسه خروج تنظیم و ثبت می گردد.

در این حالت تنظیم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تنظیم صورتجلسه ورود نفر جدید امکان پذیر نخواهد بود. ثبت و انجام تغییرات فوق الذکر توسط  ارزان ثبت ظرف حدود 20 روز کاری انجام می‌گیرد.

نهاد تصمیم گیرنده در شرکت سهامی

 1. مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی.
 2. جلسه هیئت مدیره تغییرات در شرکت سهامی خاص.

مدارک و مدت زمان لازم برای ثبت شرکت

برای آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر درباره ی مدارک و مدت زمان لازم برای ثبت شرکت مقاله مدارک و مدت زمان لازم برای ثبت شرکت را بخوانید.

تغییرات شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از:

 • تغییر اسم  شرکت.
 • تغییر موضوع فعالیت  شرکت.
 •  تغییر مکان شرکت.
 •  نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد)
 •  نقل و انتقال سهام (در صورتی که  طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)
 • برگزاری  مجمع عمومی عادی سالانه.
 •  انجام انتخابات داخلی هیئت مدیره.
تغییرات در شرکت ها
تغییرات شرکت سهامی خاص

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

1.تغییر نام شرکت سهامی خاص و مدارک مورد نیازبرای تغییر نام شرکت سهامی خاص مدارک ذیل لازم است:

 • قبل از امضا صورت جلسه تغییر نام، متقاضی باید برای پرداخت حق الثبت نام اقدام کرده و سپس به واحد تعیین نام در اداره ثبت شرکتها ، جهت اخذ و ثبت ، اسم جدید برای شرکت مراجعه نماید.
 • تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تدوین صورت جلسه آن به همراه امضاء هیات رئیسه در ذیل آن.
 • رعایت ملزومات اداری دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت بعد از تنظیم صورت جلسه ، اصل صورت جلسه و  فهرست سهامداران حاضر در جلسه که صورتجلسه را امضاء نموده اند ، فیش بانکی واریز مبلغ حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و مجوز اخذ شده به ثبت شرکتها ارائه خواهد شد ، و بعد از تحویل کلیه مدارک و قبول و تائید نام جدید ، به وسیله مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تغییر نام میسر خواهد بود.

2.تغییر موضوع شرکت سهامی خاص : برای تغییر موضوع شرکت سهامی باید مراحلی را طی و شرایطی را فراهم نمود که عبارتند از :

 •  برگزاری جلسه  مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه مشعر بر امضاء هیات رئیسه.
 • اخذ مجوز برای موضوع جدید اعلامی در صورت نیاز ( بنا بر نظر کارشناس)
 • پس  از تدوین صورت جلسه اصل صورت جلسه و اسامی سهامداران حاضر در جلسه که به صورتجلسه را امضا نموده اند ، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و مجوز اخذ شده جهت موضوع جدید به اداره ثبت شرکتها تحویل داده خواهد شد.

3.تغییر مکان شرکت سهامی :مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییرآدرس شرکت سهامی: الف-برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه به همراه  امضاء هیئت رئیسه ب-رعایت تشریفات اداری دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت .

قابل ذکراست هر گاه وفق اساسنامه هیات مدیره شرکت درتغییر مکان شرکت مخیر باشد ، قادر است با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام نماید  و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، ( تغییر شماره ثبتی نیاز باشد ) باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با تقاضای  هیات مدیره به همراه تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد.

نقل و انتقال سهام ،در صورتی که در اساسنامه این امر بر عهده هیات مدیره باشد. مراحل و مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام در این روش به شرح ذیل است :

 1. تشکیل جلسه هیات مدیره با عنایت به  مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضاء.
 2. تدوین  صورت جلسه که امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان در ذیل آن درج شده باشد..
 3. رونوشت از  شناسنامه صاحبان سهام  جدید الورود
 4. اخذ برگ مفاصا حساب و گواهی انتقال سهم از اداره دارایی .
 5. لیست اسامی  صاحبان جدید و پیشین سهام .

4.نقل و انتقال سهام ، در صورتی که در اساسنامه این مهم بر عهده مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شده باشد. مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام  در این شرایط عبارتند از :

 1. برگزاری  مجمع عمومی فوق العاده بدین منظور و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیئت رئیسه و خریدار و فروشنده سهام رسیده باشد.
 2. فتوکپی از مدارک احراز هویت سهامدار یا سهامداران جدید.
 3.  اخذ گواهی تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.( گواهی مفاصا حساب)
 4. فهرست اسامی سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال فهرست جداگانه ای از  صاحبان سهام پس از انجام نقل و انتقال. در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ برگزاری جلسه ، نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام  منتقل شده درج گردیده و به امضای همگی آنها رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات شرکت سهامی خاص

 1. رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل اعضای جدید، بازرسین و سهامداران ارائه گردد.
 2. رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید ارائه گردد.
 3.  تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید تعیین و ارائه گردد.
 4. اسامی اشخاصی که حق امضا دارند ارائه گردد.
 5. آدرس و کد پستی شرکت ارائه گردد.
 6. سمت اعضای جدید و قدیم تعیین و ارائه گردد.
 7. رونوشت آخرین آگهی تغییرات ارائه گردد.
 8.  مبلغ سرمایه و ارزش ریالی تعیین گردد.
 9. رونوشت کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی ارائه گردد.
 10. در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی ارائه گردد.

برای انجام امور مربوط به ثبت تغییرات در شرکت سهامی و یا هر شرکت تجاری دیگر با اتخاذ وکیلی مجرب می توانید خود را در راه انجام امور حقوقی و قانونی همراه شوید . برای کسب مشاوره رایگان با شماره های موسسه حقوقی ارزان ثبت تماس بگیرید.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :