انحلال شرکت تعاونی

انحلال شرکت ها

شرکت های تعاونی بعد از ثبت ممکن است بعد از مدتی فعالیت شرکت، اعضاء و سهامداران آن بخواهند در خواست انحلال شرکت تعاونی را بدهند، انحلال شرکت تعاونی بر اساس درخواست صورت جلسه انحلال اعضاء آن صورت می گیرد و این شرکت ها به مدت محدود قابل ثبت نیستند. همان طور که با ثبت شرکت ها تأسیس می شوند با انحلال نیز از بین می روند اما نحوه انحلال شرکت تعاونی مبحثی است که در این مقاله به شرح آن پرداخته ایم همراه ما باشید در ادامه تا با نحوه انحلال شرکت تعاونی آشنایی پیدا کنید.

انحلال شرکت تعاونی در چه زمانی امکان می پذیرد؟

با انحلال شرکت تعاونی ماهیت شرکت تعاونی از آن سلب می شود و شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و به نوعی شرکت تعاونی از حالت قانونی و رسمی خارج می شود، سمت مسئولین سلب می شود و وظایف مدیران شرکت از تاریخ انحلال از بین می رود و سهام اعضاء هم بر حسب دارایی شرکت و بد ها و طلب ها و ارزش مادی تقسیم می شود بنابراین شرکت تعاونی بعد انحلال دارای یک هیئت تصفیه است که وظیفه رسیدگی به صورت های مالی شرکت را دارد و تمام بد هی های شرکت و طلب ها توسط هیئت تصفیه باید انجام شود.

نحوه ثبت انحلال شرکت تعاونی

همانند ثبت شرکت که باید در اداره ثبت شرکت ها انجام شود انحلال شرکت تعاونی نیز باید توسط اداره ثبت شرکت ها انجام شود، اما قبل از هر چیزی باید ابتدا مجمع عمومی فوق العاده برای تشکیل جلسه با موضوع انحلال شرکت تشکیل شود که در صورت دسترسی اعضاء باید با حضور همه اعضاء باشد و در صورت دسترس نبودن برخی اعضاء شرکت باید آگهی دعوت با اعلام تاریخ و ساعت جلسه منتشر شود.

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید حداکثر عددی و سهامی حضور داشته باشند در جلسه مربوطه باید صورت جلسه ای تنظیم شود و همه اعضاء شرکت باید زیر برگه صورت جلسه را امضاء نمایند.

نحوه تنظیم صورت جلسه انحلال شرکت تعاونی

صورت جلسه مربوطه باید دارای تاریخ و ساعت جلسه باشد، در ادامه صورت جلسه باید نوع صورت جلسه مربوطه نوشته شود و اسم و شماره ثبت و شناسه ملی شرکت باید در ادامه حتماً آورده شود، پس درج اطلاعات و نوع جلسه و اعضاء حاضر باید موضوع جلسه نیز که انحلال است مشخص شود و حتی تعداد سهام اعضاء نیز باید در صورت جلسه مربوطه عنوان شود، صورت جلسه انحلال بعد از تنظیم باید به امضاء همه اعضاء برسد جلسه مجمع عمومی فوق العاده با رئیس هیئت مدیره می باشد.

انحلال شرکت ها
انحلال شرکت تعاونی

مراحل انحلال شرکت تعاونی

برای انحلال شرکت تعاونی بعد از تنظیم و دریافت امضاء اعضاء باید تاییدیه اداره تعاون نیز مبنی بر انحلال شرکت صادر شود و بعد از این درخواست انحلال باید در سامانه ثبت شرکت ها وارد شود.

ابتدا به سایت ثبت شرکت ها مراجعه نمایید در قسمت ثبت تغییرات شرکت وارد شوید و ثبت تغییرات جدید را کلیک نمایید و اطلاعات مربوط به شرکت و حوضه ثبتی آن را وارد نمایید در قدم بعد باید اطلاعات مدیر عامل یا وکیل را وارد کنید در هر گام اطلاعاتی از شما خواسته شده است که باید در قسمت های ستاره دار وارد کنید از جمله نوع جلسه، ساعت و تاریخ آن، موضوع جلسه، اعضاء حاضر، سمت ها و سهام آنها و در آخر باید متن صورت جلسه عیناً در سامانه قرار گیرد و در نهایت ثبت نهایی را کلیک نمایید.

طی سه روز باید مدارک انحلال شرکت به اداره ثبت شرکت ها پست شود، کارشناسان اداره ثبت باید به بررسی اطلاعات ثبت شده با اطلاعات ارسال شده بپردازند و در صورت صحت اطلاعات انحلال آگهی انحلال شرکت  انجام می شود و بعد از آن نیز باید روزنامه انحلال شرکت انتشار یابد.

شرکت هایی که صورت وضعیت مالی شان انجام نشده باشد دو سال زمان ختم تصفیه را دارند که این مدت زمان می تواند زودتر انجام شود و یا اینکه بیش از این زمان ببرد بنابراین بعد از اینکه ختم تصفیه انجام شد صورت جلسه ختم تصفیه باید تنظیم شود و به ثبت اداره ثبت شرکت ها برسد و آگهی ختم تصفیه صادر شود که بعد از آن آگهی ختم تصفیه باید در روزنامه رسمی انتشار یابد.

مدارک ثبت انحلال شرکت

مدارکی که باید در زمان انحلال شرکت ارائه شود عبارت است از:

 • آگهی تأسیس شرکت و در صورت انجام تغییرات باید آگهی آخرین تغییرات شرکت یا روزنامه های مربوط به آگهی را ارائه نمایید.
 • مدارک شناسایی اعضاء و سهامداران که اسم شان در شرکت وجود دارد.
 • صورت جلسه تغییرات مربوط به انحلال شرکت تعاونی
 • ارائه نامه تأییدیه ثبت انحلال از سوی اداره تعاون
 • دو برگ از پذیرش نهایی ثبت سامانه ای اطلاعات شرکت
 • پاکت پستی مربوط به انحلال شرکت ها

انحلال شرکت تعاونی در صورت عدم فعالیت

در صورتی که شرکت تعاونی بیش از یک سال فعالیت نداشته باشد و اخطار اداره تعاون مبنی بر علت عدم فعالیت شرکت تعاونی از طرف شرکت نادیده گرفته شود بنابراین اداره تعاون می تواند به اداره ثبت شرکت ها نامه انحلال شرکت تعاونی را ارسال نماید، هر چند اگر دلیل موجه ای برای عدم فعالیت شرکت باشد می تواند پیگیری درخواست و اعتراض به نامه تعاونی را بزند.

انحلال شرکت تعاونی در صورت نقض قوانین

یکی از مواردی که ممکن است شرکت تعاونی انحلال یابد نقض قوانین اداره تعاون است، اعضاء شرکت تعاونی در زمان ثبت شرکت در اداره تعاون برگه ای را مبنی بر رعایت قواعد اداره تعاون در شرکت تعاونی امضاء می کنند و در صورتی که اعضاء شرکت تعاونی این قوانین را در شرکت تعاونی نقض نمایند تا سه بار توسط اداره تعاون اخطاریه ای برای شرکت ارسال می شود و در صورتی که شرکت تعاونی به اخطاریه ها توجهی نکند اداره تعاون درخواست انحلال شرکت را از اداره ثبت شرکت ها درخواست می کند.

نکته: شما می توانید نسبت به درخواست اداره تعاون در این زمینه هم اعتراض داشته باشید اما اصولا زمان زیادی برای پیگیری اعتراض صرف کنید بنابراین بهتر است با اولین اخطار پیگیر این موضوع باشید تا کار به جای انحلال شرکت تعاونی نرسد.

موارد انحلال شرکت تعاونی

منحل شدن اتحادیه تعاونی یا شرکت به شرح ذیل می باشد :

 1. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم بگیرد.
 2. در صورتی که میزان و یا تعداد اعضا از حد اندازه تعیین شده کمتر باشد.
 3. در صورتی که انقضای مدت زمان معین گردیده در اساسنامه بیشتر از یک سال وبدون دلیل توجیه پذیر متوقف شده باشد.
 4. در صورتی که قوانین و مقررات مربوطه وجود نداشته باشد.
 5. در صورتی که شرکت ورشکسته شده باشد.

اخذ مجوز انحلال تعاونی

بر اساس ماده 16 نظام نامه اجرایی قانون بخش تعاونی و تبصره آن در مواردی که اتحادیه تعاونی و یا شرکت با تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده انحلال می گردد.

تعاونی وظیفه دارد پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به منظور منحل شدن رضایت کتبی واحد های دولتی یا عمومی شهرداری ها و یا بانک هایی که از آن ها امتیازات و یا اعتبارهایی را حاصل نموده یا در برابر سرمایه و اموال اعم از منقول و غیر منقول به آن ها ضمانت هایی داده است دریافت نماید و آن را به همراه مدرک هایی که به تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده مرتبط می باشد به منظور کسب نمودن جواز انحلال شرکت به وزارت تعاون ارائه نماید.

در صورتی که تعاونی اعتبارات و امتیازات و امکاناتی را از نهادهای ذکر گردیده اخذ ننموده باشد قادر می باشد به منظور منحل نمودن شرکت مبادرت نماید.

به این شکل از این گفتار نظام نامه اجرایی برداشت می گردد که متعهد بودن شرکت تعاونی به اخذ مجوز انحلال از وزارت تعاون، در جایی می باشد  که او از واحد های ذکر شده ، اعتبارات یا امتیازاتی به دست آورده و یا ضمانت هایی  در برابر ستاندن  اموال به آن ها اعطا شده باشد ؛  در صورتی که این چنین نباشد نیازی به دربرداشتن جواز انحلال از وزارت تعاون نمی باشد و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به منظور انحلال شرکت تعاونی کفایت می کند.

از اینکه با ما در این مقاله همراه بودید کمال تشکر را داریم بنابراین اگر سوالی در خصوص ثبت انحلال شرکت تعاونی دارید می توانید به کارشناسان و متخصصان ما در ارزان ثبت تماس بگیرید وکلاء ارزان ثبت با ارائه انواع خدمات حقوقی ثبتی به شما عزیزان آماده یاری  شما خواهند بود.

به این مقاله امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :